مشاوره خرید

۰۵۱۳۷۱۲۳۶۵۴

پروژه های گروه نگین شرق

برج مانیا
مجتمع اداری و تجاری مرمر
PROMA
مجتمع پدیده شاندیز
مجتمع پاژ
پروژه هتل درویش
هتل درویش
پروژه برج آلتون
پروژه برج آلتون
پروژه مجتمع پروما
پروژه مجتمع پروما
ساختمان میزان
ساختمان میزان
پروژه برج آرمیتاژ
پروژه برج آرمیتاژ
مجتمع تجاری اکسین
مجتمع تجاری اکسین
پروژه هتل مدینه
ساختمان میزان
ساختمان میزان
مجتمع شارستان
پروژه فرودگاه کیش
پروژه فرودگاه کیش
بانک مهر اقتصاد
پروژه مجتمع امید
مجتمع پارک
پروژه مجتمع رویال سنتر
مجتمع تجاری سعدی
مجتمع تجاری سارا و ایمان
مجتمع سپهر کوهسنگی
پروژه مجتمع تجاری شیان
مجتمع تجاری شارستان
مجتمع تجاری ویلاژتوریست
پروژه مجتمع آبشار
پروژه مجتمع آبشار
پروژه مجتمع آرمان
پروژه مجتمع آرمان
پروژه مجتمع آسمان
پروژه مجتمع آسمان
پروژه مجتمع اطلس
پروژه مجتمع اطلس
پروژه مجتمع دریای نور
پروژه مجتمع دریای نور
پروژه مجتمع فرمانیه
پروژه مجتمع فرمانیه
پروژه مجتمع فردوسی
پروژه مجتمع فردوسی
هتل کوثر ناب
پروژه هتل کوثر ناب
هتل اترک
پروژه هتل اترک
پروژه هتل افزا
پروژه پروژه هتل افزا