ضوابط اتش نشانی در مورد شیشه ساختمانی
18
مارس

ضوابط اتش نشانی در مورد شیشه ساختمانی

دستورالعمل مربوط به نمای سنگ وشیشه

۱-۲ -شیشه از نوع سکوریت باشد.
۲-۲ -از پشت نما داخل ساختمان در قسمت داخل واحدها در هرطبقه از کف تمام شـده اجـرای جانپنـاه بـا مـصالح
ساختمانی به ارتفاع حداقل ۸۰ سانتیمتر ضروری است.
۳-۲ -ضخامت شیشه متناسب با ابعاد شیشه در نظر گرفته شده و برای فرم شیشه هر شش متر ارتفاع یک ژوئن دو
سانتی اجراء گردد.
۴-۲ -هر سه متر ارتفاع سنگ روی نیشی قرار گیرد و اسکوپ کامل شود.
۵-۲ -فرم شیشه محکم و فیکس اجراء گردد.
۶-۲ -سنگ های روی درپوش ها کاملاً رولپلاک گردند.
۷-۲ -در محل تقاطع دیوارهای جداکننده با فرم نمای شیش ه به منظور ممانعت گسترش حریق از دو فـضای مجـاور
به یکدیگر از پشت نمای شیشه به عرض حداقل یک متر با مصالح ساختمان مقاوم حریق احداث گردد.
۸-۲ -فضاهای جدا از یکدیگر واقع در پشت نمای شیشه، نسبت به یکدیگر با مصالح ساختمانی غیـر قابـل اشـتعال
کاملاً جداسازی شوند.

 

بخوانید  ۷ نکته در مورد کفپوش شیشه ای