نگین شرق

۰۵۱۳-۷۱۲۳۶۵۴

ضوابط اتش نشانی در مورد شیشه ساختمانی

دستورالعمل مربوط به نمای سنگ وشیشه

۱-۲ -شیشه از نوع سکوریت باشد.
۲-۲ -از پشت نما داخل ساختمان در قسمت داخل واحدها در هرطبقه از کف تمام شـده اجـرای جانپنـاه بـا مـصالح
ساختمانی به ارتفاع حداقل ۸۰ سانتیمتر ضروری است.
۳-۲ -ضخامت شیشه متناسب با ابعاد شیشه در نظر گرفته شده و برای فرم شیشه هر شش متر ارتفاع یک ژوئن دو
سانتی اجراء گردد.
۴-۲ -هر سه متر ارتفاع سنگ روی نیشی قرار گیرد و اسکوپ کامل شود.
۵-۲ -فرم شیشه محکم و فیکس اجراء گردد.
۶-۲ -سنگ های روی درپوش ها کاملاً رولپلاک گردند.
۷-۲ -در محل تقاطع دیوارهای جداکننده با فرم نمای شیش ه به منظور ممانعت گسترش حریق از دو فـضای مجـاور
به یکدیگر از پشت نمای شیشه به عرض حداقل یک متر با مصالح ساختمان مقاوم حریق احداث گردد.
۸-۲ -فضاهای جدا از یکدیگر واقع در پشت نمای شیشه، نسبت به یکدیگر با مصالح ساختمانی غیـر قابـل اشـتعال
کاملاً جداسازی شوند.

 

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.